Nie jest rzadkością dla osób, które mają jakieś połączenie z Polską, by podjąć proces rozwodowy, majątkowy lub rodzinny w Wielkiej Brytanii.

Sytuacja rodzinna oraz zamieszkanie podyktują czy jest taka możliwość. Na pewno warto zasięgnąć porady prawnika odnośnie możliwych opcji gdyż wybór kraju w którym rozpoczniemy postępowanie jest bardzo ważny, zwlaszcza jeśli chodzi o sprawy finansowe.

Polskie zasady podziału majątku są opisane poniżej. Angielskie zasady finansowych układów podczas rozwodu są wyszczególnione w finansowych rozliczeniach naszej strony.

POLSKIE SĄDY

Polskie sądy maja juryzdykcję jeśli chodzi o rozwodowe, rodzinne oraz majątkowe procesy, jeśli pozwany ma miejsce stalego zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Polsce. Koncepcja stałego zamieszkania oznacza, że dana osoba na stałe znajduje się w Polsce. Tymczasowa nieobecność nie wpłynie na status stałego zamieszkania. Miejsce stałego pobytu to miejsce gdzie dana osoba mieszka przez jakikolwiek okres czasu. Polskie sądy mają juryzdykcję jeśli:

  • ostatnie miejsce stałego zamieszkania lub miejsce stałego pobytu obojga z małżonków było w Polsce; lub gdy jedno z małżonków nadal ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce lub ich miejscem stałego pobytu jest Polska.
  • jeśli powód posiadal przez conajmniej rok przed wszczęciem postępowania stałe zamieszkanie lub stały pobyt w Polsce
  • powód jest Polskim obywatelem i mial przez conajmniej ostatnie 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania stałe zamieszkanie lub stały pobyt w Polsce
  • oboje z małżonków są obywatelami Polski

To, że małżeństwo zostało zawarte w Polsce nie oznacza, że polskie sądy mają juryzdykcję i nie oznacza to również, że proces rozwodowy musi odbyć sie w Polsce. Polska i Wielka Brytania uznają II Ustawę Brukselską (EC) Numer 2201/2003 i to oznacza, że w zależności od tego w którym kraju pozew jest złożony najpierw, prawo tego kraju ma pierwszeństwo zakladając, że prawne zasady tego kraju zostały zachowane. To podkreśla znowu ważność skontaktowania się z prawnikiem.

MAJĄTEK

Podczas rozwodu na życzenie jednego z małżonków, Polski sąd podzieli wspólny majątek pod warukiem, że nie sprawi to opóźnienia w procesie rozwodowym.

Wspólny majątek oznacza wszystko co zostało nabyte przez obojga z małżonków lub jednego z nich podczas małżenstwa, chyba że ustawa mówi inaczej. W szczególności wspólny majątek oznacza wynagrodzenie otrzymane za pracę jednego bądź drugiego z małżonków jak równierz dochód ze wspólnego majątku lub/równierz oddzielnego majątku któregoś z małżonków.

Oddzielny majątek składa się z majątku nabytego przez któregokolwiek z małżonków przed ustanowieniem wspólnego majątku. Można powiedzieć, że majątki przed zawarciem małżenstwa pozostają odrębne.

Urządzenia domowe używane przez oboje małżonków również stanowią wspólnotę majątkową jeśli zostały nabyte w formie spadku, przepisu lub darowizny, chyba że spadkobierca zaznaczył inaczej.

Sądy mają znaczny zakres możliwości jeśli chodzi o podzial majątku. Sąd może przyznac część majątku jednemu z małżonków i część majątku drugiemu z małżonków lub może postanowic by majątek został sprzedany, a pieniądze podzielone. Wartość majątku, który każdy z małżonków otrzyma powinien być równy. Aby nastąpiło wyrównanie podziału majątku wartość indywidualnych majątków może zostać zrekompensowana przez dodatkowe płatności gotówkowe. Te płatności mogą zostać podzielone na raty przez maksymalnie 10 lat. Aczkolwiek każdy z małżonków może rządać by sąd ustalił inny podział majątku biorąc pod uwagę wkład każdego z małżonków do wspólnego majątku. Przy ocenie stopnia wkładu każdego z małżonków sąd weźmie pod uwagę wychowanie dzieci oraz prowadzenie domu. Sąd równiez weźmie pod uwagę winę małżonka w rozpadzie małżeństwa.

UTRZYMANIE WSPÓŁMAŁŻONKA

Istnieje wzajemny obowiązek małżonków by się wspierać. Oboje z małżonków mają obowiązek, w zależności od sił, zdolności do pracy zarobkowej i zasobów, wnosić wkład by zaspokoić potrzeby rodziny stworzonej przez małżeństwo. Gdy następuje rozwód, te zobowiązania wygasają. Rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa i znalazł się w ubóstwie może rządac od drugiego małżonka alimentów, w zależności od jego zarobków i zasobów, wlaściwych dla uzasadnionych potrzeb uprawnionego małżonka. Ubóstwo należy rozumieć jako stan, w którym nie można sprostać własnym podstawowym potrzebom.

Rozwiedzonemu małżonkowi, który zostal uznany jako wyłącznie winny rozpadu małżeństwa nie przysługuje prawo do alimentów. Niezależnie od tego czy niewinny małżonek jest w biedzie czy nie, jeśli ich poziom życia obniży się trochę, wtedy winny małżonek jest zobowiązany płacić alimenty. Aby stwierdzić czy poziom życia niewinnego małżonka się pogorszył, sąd wyrówna sytuację finansową po rozwodzie z sytuacją jaka miala miejsce przed rozwodem. Obowiązek płacenia alimentów wygasa na wypadek śmierci lub ponownego małżeństwa niewinnego małżonka. Jeśli były małżonek nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa jego obowiązek płacenia alimentów wygasa po 5 latach od daty rozwodu, chyba że sąd przedłuży ten okres na wniosek uprawnionego małżonka.

DZIECI

Polska jest członkiem Konwencji Haskiej w Sprawie Uprowadzenia Dzieci. Jest również prawnie związana I i II Ustawą Brukselską (EC) Numer 2201/2003. Wielka Brytania jest równiez zobowiązana tymi traktatami. Oznacza to, że jeśli dziecko jest zabrane z Polski do Anglii bez zgody obojga rodziców lub zgody sądowej, sąd polski potraktuje to jako uprowadzenie dziecka i zwróci to dziecko do Anglii. Obrona wniosków o zwrot jest bardzo ogranicznona. Podczas rozwodu sąd równiez musi ustalić opiekę nad dziećmi.

Sąd bierze pod uwagę ustalenia małżonków w odpowiedzialności rodzicielskiej oraz wizytacji jeśli jest to w najlepszym interesie dziecka. Rodzeństwo nie powinno być rozdzielane, chyba że jest to w najlepszym interesie dziecka. Sąd może wyznaczyć jednego z rodziców jako opiekuna, ograniczając odpowiedzialność rodzicielską jednego z rodziców jeśli chodzi o pewne prawa i obowiązki związane z dzieckiem, np. udzial w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji, zdrowia i wychowania religijnego.

W celu określenia opiekuna w sprawach rozwodowych płeć jest nadal jednym z najważnieszych czynników. Sądy preferują matki jeśli chodzi o małe dzieci. Preferencja matki jako opiekuna jest tradycyjnie tłumaczona większą więzią emocjonalną kobiet z dziećmi. Tutaj może z czasem zaistnieć konflikt z ustawą Unii Europejskiej.

Niezależnie od odpowiedzialności rodzicielskiej rodzic i dzieci mają prawo utrzymywać ze sobą kontakt. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia by utrzymac kontakt, sąd zadecydyje o wizytach. Kontakt może oznaczać wizyty z dzieckiem, branie dziecka poza miejsce jego zamieszkania, bezpośrednią komunikację jak i komunikację na odległość i utrzymywanie korespondencji. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wizyta zagrażałaby dziecku sąd może odmówić praw wizytacji.

KONFLIKT Z PRAWEM

Gdy jedna ze stron sklada wniosek by proces odbył się w zagranicznej juryzdykcji Polski, sąd weźmie pod uwagę Polski Kodeks Cywilny i odpowiednie ustawy Unii Europejskiej, jak II Ustawę Brukselską lub międzynarodowe ustawy podpisane przez Polskę, które dotyczą tych zagadnień. Jeśli jedna ze stron podczas rozprawy rozwodowej złoży wniosek o zmianę juryzdykcji na któryś z krajów Unii Europejskiej, polski sąd rozpatrując wniosek weżmie pod uwagę sprawy dotyczące juryzdykcji, wykonywania orzeczeń w sprawach matrymonialnych oraz sprway odpowiedzialności rodzicielskiej.

Podobne zasady obowiązują w Wielkiej Brytanii. Może być tak, że prawo kraju gdzie zostało wszczęte postępowanie prawne ma pierwszeństwo zgodnie z II Ustawą Brukselską lub inne zasady mogą być stosowane przez sąd w Wielkiej Brytanii.

To oznacza, że jeśli odbywają się jednocześne rozprawy sądowe w obu krajach trzeba będzie się dokładnie skupic na wszystkich zagadnieniach, jak np. czy istniało prawo by podjąć procesy, który był pierwszy, czego one dotyczą i którego kraju prawo będzie obowiązywało.

Enquire Now

Or call us: +44 (0)20 7430 8470

Got a question? Ask us now…

Kindly complete the form below to send an enquiry. Your message will be sent to one of our solicitors. Everything you send in this form is secured and encrypted the moment you submit it. Discretion is guaranteed.

Your Information

  • Consider including information such as: the name of your spouse (if relevant), the country you live in, the background to your problem.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Divorce Videos

Henry Brookman has created several discussion videos in order to further explain some areas of divorce.

International Divorce

Watch Henry Brookman summarise divorce and common divorce myths.

If you have questions, contact us now, we can help you.

Henry Brookman Discusses: Divorce
Henry Brookman Discusses: Common Divorce Myths

Over 2000 FREE
consultations and counting…

Our free consultation can help you more clearly understand the legal issues relating your case and what your options are to move forward.

Request your free consultation

Or send us an enquiry

I had a 30-minute consultation with Samantha Jago where she clearly explained all my options and followed up with a detailed email of notes. I would highly recommend if you need help to clarify where you stand and getting options for how you move forward.

Jun 2024   Katherine Davey

I recently had a one hour pro bono consultation with Samantha Jago. I was really blown away by how much she was able to digest in such a short period of time and even more so by the report which I received shortly after.

Apr 2024   S DF

I had applied for a free consultation and I was contacted in a very short timeframe. Thank you so much for the insightful and thorough consultation, Kevin Danagher. You made me feel at ease and you provided clear expectations with the initial info I had provided... I have now a much better understanding on my query.

Feb 2024   Sonia Accardi

We had a very useful first consultation with Amber Matheson today. Amber took the time to understand our (somewhat complicated) set-up, and offered good, understandable advice on next steps. She followed up with a very thorough email clarifying what we had discussed. Highly recommended.

Feb 2024   Lucie

Lovely friendly experience. All questions were answered so that I understood completely.

Dec 2023   Ali Catlin

Very balanced, fair and pragmatic advice. Thoroughly recommend!!

Nov 2023   James Elliott

Henry graciously provided his time for a consultation. I found him to be highly knowledgeable, empathetic and he provided excellent advice which put my mind at ease. Would highly recommend Henry and his firm.

Oct 2023   Allan Ang

Henry Brookman went above and beyond during the free consultation, and even overran the allocated time. He provided invaluable professional advice in a courteous manner. I recommend his firm without reservation.

Sep 2023   Mario Ignatov

I only had my initial free review with Amelia yet I already feel much more strengthened in my legal and financial position. I am currently reflecting on the steps I want to take to negotiate my desired outcome of the financial settlement but, when I am ready to use the services of a lawyer, Amelia is definitely the top on my list.

Sep 2023   Nahid Toubia

I had a zoom consultation with Lauren Moir and she was incredible. Very patient, insightful and reassuring. She also advised me based on my previous conversations with another firm and also clarified various positions I am in. Highly recommend.

Aug 2023   Gary Hawes

I was very impressed with the friendly, helpful and professional service offered by Brookman Solicitors. The generous advice and knowledge offered during the initial free consultation has enabled us to have a much better understanding of our case and plan a way forward.

Jul 2023   Peter Jackson

I had a first consultation with Kevin, who very diligently and professionally provided an exhaustive overview of the divorce process and the best approach for my specific case.

Jul 2023   Giulia Matteo

Great service and excellent advice at the initial consultation. I would certainly recommend and use in the future.

Jul 2023   Tom James

About The Team

We are a specialist divorce and international divorce family law team, advising clients in the United Kingdom (specifically England and Wales) and throughout the world. We have a very people–orientated approach to working with clients. Henry Brookman has practised law for over 45 years, and our team has a wide range of skills and expertise. We are recommended by the Legal 500 and have been awarded the Law Society’s quality mark, Lexcel.

Partner

Henry Brookman

With over 45 years' experience, Henry Brookman is the senior member of the team. He is described by The Legal 500 as ‘shrewd, savvy, sagacious and highly experienced’.

Partner

Philip Morton

Recommended by The Legal 500, Philip is an expert in all areas of family law, including domestic and international financial disputes, fraud and commercial dispute resolution.

Partner

Natasha Slabas

Expert in all areas of family law, often involving cases that have an international element, including work in relation to financial settlements following divorce.

Partner

Aziz Malik

Aziz is a Partner at the firm and is highly regarded for his expertise on financial matters in divorce and is recommended by the Legal 500.

Partner

Mark Rennie

Mark is the Group Head of the Horsham Family Law team. He specialises in all areas of matrimonial law, including complex divorce and financial disputes, and is recommended by The Legal 500.

Partner

Nigel Winter

A highly experienced solicitor, Nigel has expertise in collaborative law, divorce, contested litigation, relationship agreements, and children matters. Nigel is recommended by The Legal 500.

Partner

Samantha Jago

Partner at our Guildford office and recommended by The Legal 500, Samantha has specialist expertise in divorce, children matters, complex international cases, and is a trained mediator.

Partner

Amanda Glass

Amanda is a highly experienced family law partner providing expert advice on all aspects of family law, divorce and separation with an emphasis on financial remedy cases.

Partner

Alicia Cenizo

Alicia is a Partner in the family team and advises on all elements of family law, particularly private children work, including matters with an international element such as relocation.

Partner

Joanna Potbury

Family law specialist based in Brighton advising on divorce, cohabitation agreements, children, post-nuptial agreements, and domestic violence. Joanna is recommended by The Legal 500.

Partner

Kevin Danagher

Kevin specialises exclusively in family law, advising on all aspects of relationship breakdown, divorce, same sex marriage, marital agreements, and international family cases.

Partner

Gemma Garrett

Based in Horsham, Gemma is a specialist advising on all areas of family law including divorce and separation (often involving jurisdiction issues), complex financial matters, and children matters.

Senior Associate

Kirsty Kelleher

Kirsty is a specialist family law solicitor recommended by The Legal 500. An expert in divorce, financial matters, child-related disputes and contentious probate cases.

Senior Associate

Ella Welsby

Known for her sensitivity and discretion combined with significant expertise, Ella advises on all family issues including high-value and multi-jurisdiction divorce and complex financial and children matters.

Senior Solicitor

Susan Hayes

Susan qualified as a solicitor in 1992 and is based at our Brighton office. She is a longstanding member of the Law Society Specialist Children Panel and Family Law Panel. Susan is also a trained Collaborative Lawyer.

Associate Solicitor

Lauren Moir

Lauren is a highly regarded specialist family law solicitor, based at our Guildford office. She advises on divorce, family finances, children matters, domestic abuse, cohabitee issues, and relationship agreements.

Associate Solicitor

Rachael Au

Rachael is a highly capable member of the family team in Brighton. She specialises in family law, advising on divorce, civil partnerships, financial matters, and children issues.

Associate Solicitor

Amber Matheson

Based at the Guildford office, Amber has experience dealing with family matters including divorce, finances, separation after cohabitation, arrangements for children and leave to remove cases.

Solicitor

Amelia Groom

Amelia has experience across a full range of family matters, including divorce, complex disputes regarding finances that range from trusts through to cryptocurrencies, and arrangements for children.

Accounts Manager

Evdokia Dikova

Eva is an AAT qualified accounts manager and holds full AAT membership (MAAT). She gained her degree in financial accounting from the University of Economics in Bulgaria.

Secretary

Victoria Delatouche

Victoria is a highly experienced Legal Secretary and a long-standing member of the team. She provides secretarial support for the office.

Secretary

Michelle Louison

Michelle provides secretarial support to Henry Brookman. A very experienced family law secretary, Michelle has worked in law for over 12 years.

Front of House Manager

Patricia James

Patricia is an experienced secretary and office administrator, handling the calls that come into the office, greeting clients, and managing office presentation.

Google Reviews
Ask A Question

Contact Us

If you have questions, contact us now, we can help you.

Enquire Now

Or call us on +44 (0)20 7430 8470