Nie jest rzadkością dla osób, które mają jakieś połączenie z Polską, by podjąć proces rozwodowy, majątkowy lub rodzinny w Wielkiej Brytanii.

Sytuacja rodzinna oraz zamieszkanie podyktują czy jest taka możliwość. Na pewno warto zasięgnąć porady prawnika odnośnie możliwych opcji gdyż wybór kraju w którym rozpoczniemy postępowanie jest bardzo ważny, zwlaszcza jeśli chodzi o sprawy finansowe.

Polskie zasady podziału majątku są opisane poniżej. Angielskie zasady finansowych układów podczas rozwodu są wyszczególnione w finansowych rozliczeniach naszej strony.

POLSKIE SĄDY

Polskie sądy maja juryzdykcję jeśli chodzi o rozwodowe, rodzinne oraz majątkowe procesy, jeśli pozwany ma miejsce stalego zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Polsce. Koncepcja stałego zamieszkania oznacza, że dana osoba na stałe znajduje się w Polsce. Tymczasowa nieobecność nie wpłynie na status stałego zamieszkania. Miejsce stałego pobytu to miejsce gdzie dana osoba mieszka przez jakikolwiek okres czasu. Polskie sądy mają juryzdykcję jeśli:

  • ostatnie miejsce stałego zamieszkania lub miejsce stałego pobytu obojga z małżonków było w Polsce; lub gdy jedno z małżonków nadal ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce lub ich miejscem stałego pobytu jest Polska.
  • jeśli powód posiadal przez conajmniej rok przed wszczęciem postępowania stałe zamieszkanie lub stały pobyt w Polsce
  • powód jest Polskim obywatelem i mial przez conajmniej ostatnie 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania stałe zamieszkanie lub stały pobyt w Polsce
  • oboje z małżonków są obywatelami Polski

To, że małżeństwo zostało zawarte w Polsce nie oznacza, że polskie sądy mają juryzdykcję i nie oznacza to również, że proces rozwodowy musi odbyć sie w Polsce. Polska i Wielka Brytania uznają II Ustawę Brukselską (EC) Numer 2201/2003 i to oznacza, że w zależności od tego w którym kraju pozew jest złożony najpierw, prawo tego kraju ma pierwszeństwo zakladając, że prawne zasady tego kraju zostały zachowane. To podkreśla znowu ważność skontaktowania się z prawnikiem.

MAJĄTEK

Podczas rozwodu na życzenie jednego z małżonków, Polski sąd podzieli wspólny majątek pod warukiem, że nie sprawi to opóźnienia w procesie rozwodowym.

Wspólny majątek oznacza wszystko co zostało nabyte przez obojga z małżonków lub jednego z nich podczas małżenstwa, chyba że ustawa mówi inaczej. W szczególności wspólny majątek oznacza wynagrodzenie otrzymane za pracę jednego bądź drugiego z małżonków jak równierz dochód ze wspólnego majątku lub/równierz oddzielnego majątku któregoś z małżonków.

Oddzielny majątek składa się z majątku nabytego przez któregokolwiek z małżonków przed ustanowieniem wspólnego majątku. Można powiedzieć, że majątki przed zawarciem małżenstwa pozostają odrębne.

Urządzenia domowe używane przez oboje małżonków również stanowią wspólnotę majątkową jeśli zostały nabyte w formie spadku, przepisu lub darowizny, chyba że spadkobierca zaznaczył inaczej.

Sądy mają znaczny zakres możliwości jeśli chodzi o podzial majątku. Sąd może przyznac część majątku jednemu z małżonków i część majątku drugiemu z małżonków lub może postanowic by majątek został sprzedany, a pieniądze podzielone. Wartość majątku, który każdy z małżonków otrzyma powinien być równy. Aby nastąpiło wyrównanie podziału majątku wartość indywidualnych majątków może zostać zrekompensowana przez dodatkowe płatności gotówkowe. Te płatności mogą zostać podzielone na raty przez maksymalnie 10 lat. Aczkolwiek każdy z małżonków może rządać by sąd ustalił inny podział majątku biorąc pod uwagę wkład każdego z małżonków do wspólnego majątku. Przy ocenie stopnia wkładu każdego z małżonków sąd weźmie pod uwagę wychowanie dzieci oraz prowadzenie domu. Sąd równiez weźmie pod uwagę winę małżonka w rozpadzie małżeństwa.

UTRZYMANIE WSPÓŁMAŁŻONKA

Istnieje wzajemny obowiązek małżonków by się wspierać. Oboje z małżonków mają obowiązek, w zależności od sił, zdolności do pracy zarobkowej i zasobów, wnosić wkład by zaspokoić potrzeby rodziny stworzonej przez małżeństwo. Gdy następuje rozwód, te zobowiązania wygasają. Rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa i znalazł się w ubóstwie może rządac od drugiego małżonka alimentów, w zależności od jego zarobków i zasobów, wlaściwych dla uzasadnionych potrzeb uprawnionego małżonka. Ubóstwo należy rozumieć jako stan, w którym nie można sprostać własnym podstawowym potrzebom.

Rozwiedzonemu małżonkowi, który zostal uznany jako wyłącznie winny rozpadu małżeństwa nie przysługuje prawo do alimentów. Niezależnie od tego czy niewinny małżonek jest w biedzie czy nie, jeśli ich poziom życia obniży się trochę, wtedy winny małżonek jest zobowiązany płacić alimenty. Aby stwierdzić czy poziom życia niewinnego małżonka się pogorszył, sąd wyrówna sytuację finansową po rozwodzie z sytuacją jaka miala miejsce przed rozwodem. Obowiązek płacenia alimentów wygasa na wypadek śmierci lub ponownego małżeństwa niewinnego małżonka. Jeśli były małżonek nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa jego obowiązek płacenia alimentów wygasa po 5 latach od daty rozwodu, chyba że sąd przedłuży ten okres na wniosek uprawnionego małżonka.

DZIECI

Polska jest członkiem Konwencji Haskiej w Sprawie Uprowadzenia Dzieci. Jest również prawnie związana I i II Ustawą Brukselską (EC) Numer 2201/2003. Wielka Brytania jest równiez zobowiązana tymi traktatami. Oznacza to, że jeśli dziecko jest zabrane z Polski do Anglii bez zgody obojga rodziców lub zgody sądowej, sąd polski potraktuje to jako uprowadzenie dziecka i zwróci to dziecko do Anglii. Obrona wniosków o zwrot jest bardzo ogranicznona. Podczas rozwodu sąd równiez musi ustalić opiekę nad dziećmi.

Sąd bierze pod uwagę ustalenia małżonków w odpowiedzialności rodzicielskiej oraz wizytacji jeśli jest to w najlepszym interesie dziecka. Rodzeństwo nie powinno być rozdzielane, chyba że jest to w najlepszym interesie dziecka. Sąd może wyznaczyć jednego z rodziców jako opiekuna, ograniczając odpowiedzialność rodzicielską jednego z rodziców jeśli chodzi o pewne prawa i obowiązki związane z dzieckiem, np. udzial w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji, zdrowia i wychowania religijnego.

W celu określenia opiekuna w sprawach rozwodowych płeć jest nadal jednym z najważnieszych czynników. Sądy preferują matki jeśli chodzi o małe dzieci. Preferencja matki jako opiekuna jest tradycyjnie tłumaczona większą więzią emocjonalną kobiet z dziećmi. Tutaj może z czasem zaistnieć konflikt z ustawą Unii Europejskiej.

Niezależnie od odpowiedzialności rodzicielskiej rodzic i dzieci mają prawo utrzymywać ze sobą kontakt. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia by utrzymac kontakt, sąd zadecydyje o wizytach. Kontakt może oznaczać wizyty z dzieckiem, branie dziecka poza miejsce jego zamieszkania, bezpośrednią komunikację jak i komunikację na odległość i utrzymywanie korespondencji. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wizyta zagrażałaby dziecku sąd może odmówić praw wizytacji.

KONFLIKT Z PRAWEM

Gdy jedna ze stron sklada wniosek by proces odbył się w zagranicznej juryzdykcji Polski, sąd weźmie pod uwagę Polski Kodeks Cywilny i odpowiednie ustawy Unii Europejskiej, jak II Ustawę Brukselską lub międzynarodowe ustawy podpisane przez Polskę, które dotyczą tych zagadnień. Jeśli jedna ze stron podczas rozprawy rozwodowej złoży wniosek o zmianę juryzdykcji na któryś z krajów Unii Europejskiej, polski sąd rozpatrując wniosek weżmie pod uwagę sprawy dotyczące juryzdykcji, wykonywania orzeczeń w sprawach matrymonialnych oraz sprway odpowiedzialności rodzicielskiej.

Podobne zasady obowiązują w Wielkiej Brytanii. Może być tak, że prawo kraju gdzie zostało wszczęte postępowanie prawne ma pierwszeństwo zgodnie z II Ustawą Brukselską lub inne zasady mogą być stosowane przez sąd w Wielkiej Brytanii.

To oznacza, że jeśli odbywają się jednocześne rozprawy sądowe w obu krajach trzeba będzie się dokładnie skupic na wszystkich zagadnieniach, jak np. czy istniało prawo by podjąć procesy, który był pierwszy, czego one dotyczą i którego kraju prawo będzie obowiązywało.

Enquire Now

Or call us: +44 (0)20 7430 8470

Got a question? Ask us now…

Kindly complete the form below to send an enquiry. Your message will be sent to one of our solicitors. Everything you send in this form is secured and encrypted the moment you submit it. Discretion is guaranteed.

Your Information

  • Consider including information such as: the name of your spouse (if relevant), the country you live in, the background to your problem.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Divorce Videos

Henry Brookman has created several discussion videos in order to further explain some areas of divorce.

International Divorce

Watch Henry Brookman summarise divorce and common divorce myths.

If you have questions, contact us now, we can help you.

Henry Brookman Discusses: Divorce
Henry Brookman Discusses: Common Divorce Myths

Over 2000 FREE
consultations and counting…

Our free consultation can help you more clearly understand the legal issues relating your case and what your options are to move forward.

Request your free consultation

Or send us an enquiry

Today I had my free initial consultation with partner Henry Brookman over the phone. He had a clear understanding of my situation based on the info I provided in advance and provided me with sound advice and guidance to move forward. Many thanks.

Aug 2022   H. J.

Really appreciated Brookman's advice and support. Most lawyers charge extortionate fees just for an initial conversation but not Henry. Thanks for all your advice and time.

Jul 2022   Chloé

I had a consultation with the partner Henry Brookman. I can absolutely recommend him, he seemed knowledgeable, up to date and patient. I have found him to be straightforward in the answers he gives and down to earth. 100% recommended.

Jun 2022   Michael P

I have no hesitation whatsoever in recommending Henry Brookman. His advice came in promptly when solicited, and was excellent. He is a thoughtful and very professional lawyer. He understood perfectly well the issue I presented him with, and gave me excellent advice in a family law related matter.

May 2022   Philip Hands

From my first contact with the firm I was treated courteously and promptly. I was offered a pro bono meeting shortly after making contact. Mr Brookman is clearly a very experienced professional and in our meeting he gave me some well considered and objective advice about my rather complicated situation which spans more than one jurisdiction.

May 2022   Julian Peachey

I had an initial consultation with Henry Brookman regarding prenuptial agreements and found him to be very helpful and knowledgeable.

Mar 2022   Simon Brooks

I had a free telephone consultation yesterday with Gavin Yeung. He could not have been more helpful and reassuring as he calmly and patiently worked through my situation to provide me with clarity and piece of mind at a time it was really needed and emotions are running high.

Mar 2022   'K M'

I spoke with Aziz at Brookman Solicitors on the phone for an initial consultation and he is one of the friendliest lawyers I have met. He is clearly very experienced as he patiently explained me all the concepts and processes which are quite daunting for someone in my situation, and then focused on the actual questions I wanted to ask... I would highly recommend Aziz and Brookman Solicitors.

Feb 2022   'R'

I am grateful for Henry Brookman and his team for support they provided to me during very frustrating time of divorce. They respond promptly to any request. I felt more confident after I started the process with them. Henry listened carefully to me and took quick actions on my case. I highly recommend this team of real professionals even for non-UK citizens.

Feb 2022   Sezim Beksultanova

I had online consultation with the partner Henry Brookman today. I was very happy with the service. I found him to be very insightful, knowledgeable and provided sound advice, as well as being kind and patient. It was a very comfortable discussion and he sent an email detailing our discussion very quickly discussing in our meeting in depth. I am amazed by the service we got just from a free consultation. I would highly recommend these solicitors!

Jan 2022   Shirley Christopher

We spoke at length and at no point felt like he was rushing us and we felt very comfortable. After our discussion we were also quickly sent an email detailing everything we were discussing in our meeting in depth. I am amazed by the service we got just from a free consultation. I would highly recommend these solicitors!

Dec 2021   Tina

I was fortunate to spend an hour running through a few questions with Natasha Slabas. She was quick to grasp the points raised and proposed a sensible way forward. Would recommend

Dec 2021   Nick Powell

I cannot praise the professionalism and courtesy too highly. The advice given in a very complex divorce matter, was clear, concise, enlightening and inspiring.

Nov 2021   Mary Barn

I contacted Henry Brookman because of the complex international aspect of my divorce and I’m very glad I did... Henry took his time explaining all the pro’s and contra’s... I now have a much clearer view over the situation and feel more confident going forward. I’m very grateful for the excellent advice I’ve received and not feeling rushed during the meeting.

Nov 2021   'A B'

Talitha offers sound advice, asks the right questions and advises you with what you need to know not just what you want to hear. I have no hesitation in recommending her services.

Sep 2021   Anu Vidyarthi

About The Team

We are a specialist divorce and international divorce family law team, advising clients in the United Kingdom (specifically England and Wales) and throughout the world. We have a very people–orientated approach to working with clients. Henry Brookman has practised law for over 45 years, and our team has a wide range of skills and expertise. We are recommended by the Legal 500 and have been awarded the Law Society’s quality mark, Lexcel.

Partner

Henry Brookman

With over 45 years' experience, Henry Brookman is the senior member of the team. He is described by The Legal 500 as ‘shrewd, savvy, sagacious and highly experienced’.

Partner

Talitha Brookman

Talitha is a Partner in the firm and a very experienced practitioner who has specialised exclusively in family law for over 15 years. Talitha is recommended by The Legal 500.

Partner

Philip Morton

Recommended by The Legal 500, Philip is an expert in all areas of family law, including domestic and international financial disputes, fraud and commercial dispute resolution.

Partner

Natasha Slabas

Expert in all areas of family law, often involving cases that have an international element, including work in relation to financial settlements following divorce.

Partner

Aziz Malik

Aziz is a Partner at the firm and is highly regarded for his expertise on financial matters in divorce and is recommended by the Legal 500.

Partner

Mark Rennie

Mark is the Group Head of the Horsham Family Law team. He specialises in all areas of matrimonial law, including complex divorce and financial disputes, and is recommended by The Legal 500.

Partner

Nigel Winter

A highly experienced solicitor, Nigel has expertise in collaborative law, divorce, contested litigation, relationship agreements, and children matters. Nigel is recommended by The Legal 500.

Partner

Samantha Jago

Partner at our Guildford office and recommended by The Legal 500, Samantha has specialist expertise in divorce, children matters, complex international cases, and is a trained mediator.

Senior Associate

Joanna Potbury

Family law specialist based in Brighton advising on divorce, cohabitation agreements, children, post-nuptial agreements, and domestic violence. Joanna is recommended by The Legal 500.

Senior Associate

Kirsty Kelleher

Kirsty is a specialist family law solicitor recommended by The Legal 500. An expert in divorce, financial matters, child-related disputes and contentious probate cases.

Senior Associate

Kevin Danagher

Kevin specialises exclusively in family law, advising on all aspects of relationship breakdown, divorce, same sex marriage, marital agreements, and international family cases.

Associate Solicitor

Jennifer Douglas

Jennifer is a talented solicitor, recommended by The Legal 500 and experienced in all elements of family law, including high net worth financial proceedings, Children Act proceedings.

Associate Solicitor

Gavin Yeung

Recommended by The Legal 500, Gavin has excellent experience in family law including divorce and financial proceedings and international child abduction proceedings.

Senior Associate

Pippa Marshall

Pippa’s experience covers all areas of family law including divorce, financial remedies, same sex relationships, and pre- and post-nuptial agreements and is recommended by The Legal 500.

Chartered Legal Executive

Lorraine Imms

With over 20 years' family law experience, Lorraine can advise on divorce, matrimonial finances, cohabitee disputes, nuptial agreements and private children matters.

Trainee Solicitor

Rachael Au

Rachael is a highly capable member of the family team in Brighton. She started her training contract in September 2019, her first seat being in Personal Injury and Clinical Negligence.

Accounts Manager

Evdokia Dikova

Eva is an AAT qualified accounts manager and holds full AAT membership (MAAT). She gained her degree in financial accounting from the University of Economics in Bulgaria.

Secretary

Victoria Delatouche

Victoria is a highly experienced Legal Secretary and a long-standing member of the team. She provides secretarial support for the office.

Secretary

Michelle Louison

Michelle provides secretarial support to Henry Brookman. A very experienced family law secretary, Michelle has worked in law for over 12 years.

Front of House Manager

Patricia Antonio

Patricia is an experienced secretary and office administrator, handling the calls that come into the office, greeting clients, and managing office presentation.

Google Reviews
Ask A Question

Contact Us

If you have questions, contact us now, we can help you.

Enquire Now

Or call us on +44 (0)20 7430 8470